Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina.

Informacja:    tel.         668 193 540,   32 215 77 00
                     Fax:       32 215 77 12
                    e-mail     info@bestwina.plprofilaktyka@bestwina.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny pracy:

poniedziałek    7:30-17:00
wtorek            7:30-15:30
środa              7:30-15:30
czwartek         7:30-15:30
piątek             7:30-14:00

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • 2 lata - w placówkach handlu detalicznego
 • 4 lata - w placówkach gastronomicznych
 • Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalona przez Radę Gminy Bestwina  uchwałą Nr XLIV/320/2002 z dnia 19 września 2002 r. :

 • Placówki handlu detalicznego - 20
 • Placówki gastronomiczne - 17

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć),  obowiązany  jest  do  złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY: 

525,00 zł do 4,5% alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500,00 zł  
525,00 zł 4,5%-18%  alkoholu (bez piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500,00 zł
2.100,00 zł powyżej 18% alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000,00 zł 
1,4% wartości sprzedaży do 4,5% alkoholu oraz piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł
1,4% wartości sprzedaży 4,5%-18%  alkoholu (bez piwa) którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł 
2,7% wartości sprzedaży powyżej 18% alkoholu którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000,00 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi  opłatę gotówką w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu nr: 78 8453 0002 000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina za korzystanie  z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w  art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł do 4,5% alkoholu oraz piwo
43,75 zł 4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)
175 zł powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4% do 4,5% alkoholu oraz piwo
1,4% 4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)
2,7% powyżej 18% alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu nr: 78 8453 0002 000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

 • Opłata skarbowa:  Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
 • Ulgi: Nie stosuje się.
 • Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Bestwina

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu - za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są  pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu nr: 78 8453 0002 000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ok. miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ok. 14 dni
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  - ok. 14 dni
 • wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23  ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od jej doręczenia - za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 • Uchwała nr XLIV/320/2002 Rady Gminy z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Bestwina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 70, poz. 2500),
 • Uchwała Rady Gminy w Bestwinie w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  z dnia 27 sierpnia 2015r. Nr VIII/67/2015 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4465 z dnia 04.09.2015r.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze.zm.).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2139 ze. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze. zm.).

Sprzedaż i reklamowanie napojów alkoholowych w internecie są nielegalne - przepisy regulujące ten temat w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
 • osobom do lat 18 (w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy);
 • na kredyt lub pod zastaw.

Dodatkowe informacje:

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie  do spożycia  poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz na poszczególne  rodzaje napojów alkoholowych.
 2. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Bestwina, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Bestwina.
 3. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7dni) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na napoje alkoholowe wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:
 • dla dzieci,
 • masowych - określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139, z późn. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Druki do pobrania również w Biurze Profilaktyki i Uzależnień, Bestwina, ul. Krakowska 123.

Załączniki:

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl