Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2008-09-19

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej w Kaniowie.


Przedmiot sprzedaży:
Nieruchomość oznaczona nr 801/9 o powierzchni 1,1005 ha, stanowiąca własność Gminy Bestwina, objęta KW Nr 13368 Cz, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach - Dziedzicach,  położona w Kaniowie przy ul. Młyńskiej.
Nieruchomość nie jest zabudowana. Znajduje się w strefie pośredniej Kaniowa. Lokalizacja średnia. Uzbrojenie terenu podstawowe. Dostęp do urządzeń komunalnych łatwy. Otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, trakcja kolejowa oraz oczyszczalnia cieków. Dojazd z drogi o nawierzchni trwałej. Sąsiedztwo niekorzystne, niepozbawione wpływu trakcji kolejowej PKP oraz oczyszczalni ścieków. Na krańcu północno-zachodnim działki, zlokalizowany jest rów odwadniający okoliczne grunty, którego powierzchnia wynosi około 900m2. Stanowi on teren bez możliwości zabudowy. Przez środkową część działki przebiega podziemna sieć wodociągowa, która może ograniczać możliwość zabudowy przedmiotowej działki.

Działka ta w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina przeznaczona jest pod:
Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - symbol urbanistyczny planu: PU.

Cena wywoławcza nieruchomości:   341.155,- zł.
Wadium:        34.100,- zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2008r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24 października 2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  w kasie Urzędu Gminy Bestwina  ul.Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel.215-77-16.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl