Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2014-09-18

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Kaniowie.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 183/7 o godz. 9.00
- na działkę nr 183/8  o godz. 9.30
- na działkę nr 183/10 o godz. 10.00
- na działkę nr 199/114  o godz. 10.30
- na działkę nr 199/152 o godz. 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20 października 2014r. Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto lub dzień wpłaty w kasie.

Opis nieruchomości:

Działki gruntu o nr: 183/7, 183/8, 183/10, 199/114 i 199/152 są niezabudowane, nieogrodzone, nieuzbrojone (za wyjątkiem działki nr 199/152), znajdują się na terenie niezurbanizowanym, w sąsiedztwie zabudowa przemysłowo-usługowa i stawy hodowlane. Dojazd do działek jest drogą gruntową, nieutwardzoną (za wyjątkiem działek 199/114 i 199/152 do której dojazd jest drogą utwardzoną). Działki nr 183/8 i nr 199/114 w całości są zalane wodą stanowią części stawów. Działki o nr: 183/7, 183/10 i 199/152 są częściowo zalane wodą stanowiące staw, pozostała część stanowi groble gruntowe, ponadto część działki nr 199/152   stanowi drogę utwardzoną dojazdową.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Bestwina.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 30 grudnia 2010r.            Nr III/23/10 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2011r. Nr 57 poz. 1030,

działki nr 183/7, 183/8, 183/10, 199/114 przeznaczone są pod:

  • Tereny eksploatacji powierzchniowej i wód powierzchniowych, symbol planu 04.3 PE/W;

Działka nr 199/152:

  • Tereny sportu i rekreacji, symbol planu 04.1 US4;
  • Tereny eksploatacji powierzchniowej i wód powierzchniowych, symbol planu 04.3 PE/W

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl