Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Imprezy masowe i sportowo - rekreacyjne


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina.
Informacja:    tel.         668 193 540,   32 215 77 00
                     Fax:       32 215 77 12
                    e-mail     info@bestwina.plprofilaktyka@bestwina.pl

IMPREZA MASOWA

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba prawna,
 • osoba fizyczna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

Godziny pracy:

poniedziałek    7:30-17:00
wtorek            7:30-15:30
środa              7:30-15:30
czwartek         7:30-15:30
piątek             7:30-14:00

Uwagi:

Dane teleadresowe służb, do których zobowiązany jest wystąpić organizator imprezy masowej

 • Komenda Miejska Policji
  Bielsko-Biała
  Komisariat Policji w Czechowicach - Dziedzicach
  43-502 Czechowice-Dziedzice,
  ul. Mickiewicza 1
  tel. 32 214 88 10
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
   Bielsko-Biała
 • Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
   Bielsko-Biała
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny
   Bielsko-Biała

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,

UWAGA!

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu nr: 78 8453 0002 000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Wójt Gminy Bestwina wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna:
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. . (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2139  ze  zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający
  - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  -oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • informację o:
  - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
  - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
  - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL,
 • numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
  - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
  odpłatności za wstęp na imprezę;
 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe - dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu)
 • opinie:
  - Komendanta Miejskiego Policji
  - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  - Dyrektora Pogotowia Ratunkowego
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

UWAGA!

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

IMPREZA  SPORTOWO - REKREACYJNA

Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej
(np. wystawy, koncerty, przedstawienia plenerowe), które nie mają charakteru  imprezy masowej (czyli liczba uczestników jest mniejsza niż określona w ustawie o imprezach masowych) wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

Zawiadomienie powinno zawierać: imię, nazwisko i nazwę organizatora tej imprezy, siedzibę oraz adres do korespondencji rodzaj i charakter imprezy; miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę  uczestników; określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Zawiadomienie musi być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia imprezy. Organ gminy może zakazać imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2139  ze  zm.).

Załączniki:

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl