Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zadania i cele działania Zespołu Interdyscyplinarnego


Zespół Interdyscyplinarny to organ decyzyjny, inicjujący, wspierający, integrujący, koordynujący i monitorujący efekty działania służb i grup roboczych.   

I. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bestwina jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015r.,  poz. 1390 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 zm.).
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163   ze zm.);
 4. Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym oraz rodzinom, które doświadczają przemocy. Są to osoby z różnych grup zawodowych, m. in. Przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi

II. Zadania Zespołu:

 1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej i rodziny znajdującej się w sytuacji
  kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny oraz możliwość realizowania ich funkcji, a także  podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
 2. Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę  wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy poprzez koordynację współpracujących członków Zespołu.
 4. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury " Niebieska karta".
 6. Gromadzenie i przekazywanie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy.
 7. Tworzenie zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych z zakresu problemów uzależnień, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień w środowisku lokalnym.
 8. Współpraca z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami działającymi na  rzecz dziecka i rodziny.
 9. Zespół w uzasadnionych przypadkach znęcania się nad rodziną, stosowania przemocy - zawiadamia Prokuraturę Rejonową, składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

III. Celem działania Zespołu jest:

 1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych jeżeli zaistnieje problem przemocy,
 3. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów.
 4. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Miejsca, gdzie można uzyskać więcej  informacji:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 2, tel. 32 215 46 37, e-mail:  gops@bestwina.pl
 2. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 123, tel. 668 193 540, e-mail: profilaktyka@bestwina.pl 
   

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl