Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wydanie dowodu osobistego z powodu utraty lub uszkodzenia


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2015 poz. 212).

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana:

 • niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
 • niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego do właściwego organu gminy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Spraw Obywatelskich - pokój nr 9

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wniosek można składać się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014 poz. 1114 - tekst jednolity)

Wniosek składa :

 • osobiście wnioskodawca
 • jeden z rodziców w przypadku osoby małoletniej, której do skończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni.
 • jeden z rodziców w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską
 • opiekun prawny w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską
 • kurator w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie pisemnej dołącza się:

 • kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się:

 • plik o wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

WYJĄTKI:

 • osoba z wrodzonymi  lub nabytymi wadami narządu wzroku  może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami - jeżeli dostarczy dokument poświadczający takie uprawnienie ( orzeczenie o niepełnosprawności).  W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się odwzorowane cyfrowo orzeczenie albo zawierający orzeczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostało dołączone cyfrowo odwzorowane orzeczenie jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie  z nakryciem głowy - jeżeli dostarczy dokument poświadczający takie uprawnienie (zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej ). W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się odwzorowane cyfrowo zaświadczenie albo zawierający zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostało dołączone cyfrowo odwzorowane zaświadczenie jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Odebrać dowód osobisty może :

 • osobiście wnioskodawca
 • rodzic albo opiekun prawny w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych
 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo kurator w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Opłata

Bez opłaty

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwaga:

"Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (osobiście) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)."

Możliwość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej obywatel.gov.pl wpisując numer wniosku o wydanie dowodu osobistego. Numer wniosku o wydanie dowodu osobistego znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku, które otrzymuje wnioskodawca
 
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku - wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku lub nie ukończyła 5 roku życia
 
Przy odbiorze dowodu osobistego osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 
W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku, lub osobistego odbioru dowodu osobistego ,z powodu choroby ,niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoby proszone są o kontakt  telefoniczny (32) 2157709 lub (32) 2157719 (32) 2157713 celem zapewnienia przyjęcia wniosku lub odbioru dowodu osobistego w miejscu pobytu tych osób, jeżeli pozwalają na to okoliczności , w jakich się znajdują.
 
W przypadku niezgodności między danymi zawartymi w Rejestrze PESEL z danymi podanymi we wniosku organ gminy może zażądać przedłożenia skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa.

Formularz należy drukować DWUSTRONNIE

Druki do pobrania:


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl