Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały


Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 - tekst jednolity) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 Nr 220 poz. 1306).

Obowiązek meldunkowy
 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
 
Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Dotyczy to również członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.

Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opuszcza miejsce pobytu czasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
 
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są cudzoziemcy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 
Jednostka odpowiedzialna
 
Referat Spraw Obywatelskich - pokój nr 9

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
  • Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Do wglądu:

  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), obywatel państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu wynosi: 17 zł. Opłatę należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Uwagi:

Zameldowania w miejscu pobytu stałego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Pełnomocnik zobowiązany jest również przedstawić oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię dokumentów, które zgodnie z ustawą o ewidencji ludności musi przedstawić cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały.
 
Osoba meldująca się, na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego", przedstawia  potwierdzenie faktu pobytu pod wskazanym adresem dokonane przez najemcę, właściciela lokalu lub innym podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki (użytkowanie wieczyste), należy przedłożyć zezwolenie lub zgłoszenie na użytkowanie budynku (lokalu) mieszkalnego wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Zgłoszenia pobytu stałego dokonuje się pisemnie w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.
 
Formularz należy drukować DWUSTRONNIE

Druki do pobrania:


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl