Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zameldowanie na pobyt czasowy


Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388 - tekst jednolity) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 Nr 220 poz. 1306).

Obowiązek meldunkowy
 
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
 
Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd.
 
Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Jednostka odpowiedzialna
 
Referat Spraw Obywatelskich - pokój nr 9

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego " (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
  • Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:
 
Od ręki
 
Opłaty:
 
Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 
Opłacie 17 złotych podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie jest wydawane wyłącznie na wniosek strony.
 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu wynosi: 17 zł. Opłatę należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Uwagi:

Zameldowania w miejscu pobytu czasowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach -innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Osoba meldująca się przedstawia na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego " potwierdzenie faktu zamieszkiwania pod wskazanym adresem, dokonane przez najemcę, właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki (użytkowanie wieczyste), należy przedłożyć zezwolenie lub zgłoszenie na użytkowanie budynku (lokalu) mieszkalnego wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
 
W przypadku obywatela polskiego za pobyt czasowy rozumie się przebywanie poza miejscem stałego pobytu przez okres ponad 3 miesięcy.

zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Formularz należy drukować DWUSTRONNIE

Druki do pobrania:


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl