Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu


Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu.

Wymagane dokumenty:

1) karta zgonu,
2) dowód osobisty osoby zgłaszającej,
3) dokumenty osoby zmarłej:

a. dowód osobisty,
b. książeczka wojskowa mężczyzny do lat 50 , jeżeli jest dostępna,
c. paszport osoby zmarłej, jeżeli jest dostępny

4) dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej (jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim).

Osoba zobowiązana do zgłoszenia zgonu może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Większość zakładów pogrzebowych załatwia wszystkie formalności w USC jako pełnomocnicy rodziny osoby zmarłej.

Pełnomocnictwo płatne - 17,00 zł.

Zgłoszenia dokonują:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci.

Wymagane czynności: 

 • osobiste stawienie się osoby zobowiązanej do zgłoszenia zgonu w USC,
 • sporządzenie protokołu zgłoszenia zgonu,
 • akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu,
 • unieważnienie dowodu osobistego (przekazany do biura dowodów lub zwrócony rodzinie),
 • zwrot książeczki wojskowej i paszportu osoby zmarłej - do właściwego organu.
 • podpisanie protokołu zgłoszenia zgonu w 1 egzemplarzu,
 • wydanie odpisu skróconego aktu zgonu w 1 egzemplarzu

Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.
 
Do dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie przepisu o okresie przejściowym - urząd stanu cywilnego może wydawać odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego na zasadach określonych w przepisach poprzedniej ustawy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006r. (t. j.  Dz. U. z 2013r., poz. 268 ze zm.)

W sprawach pochówku obywateli polskich zmarłych poza granicami kraju należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 , tel. 33/8136809.

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl