Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi


Sposób załatwienia sprawy:

1. Małżeństwo może być zawarte przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi albo kierownikowi, który ma wydać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:

 • Dokument tożsamości,
 • Pisemne zapewnienie, że nie wie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć:

 • zapewnienie,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo o stwierdzeniu jego nieistnienia,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo- wydaje organ Państwa zamieszkania cudzoziemca lub placówka dyplomatyczna w RP.

2. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłata skarbowa:

za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
za skrócenie terminu  - 39,00 zł.
ślub poza lokalem - dodatkowa opłata 1 000,00 zł.  

Nr konta: BS Czechowice-Dziedzice-Bestwina 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

Terminy załatwienia sprawy:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
W okresie 6 m-cy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 m-cy od daty wystawienia).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. poz. 1741),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 180).

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl