Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy BestwinaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu: Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych;
2) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
3) redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK)

Efektem finalnym działania będzie:
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowanie zawierające główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie,
- baza danych dot. emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto w czasie realizacji działania odbędą się szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania promocyjne dot. zapisów wynikających z tego dokumentu.
Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno gmina jak i mieszkańcy (osoby fizyczne, osoby prawne) będą mogli ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, takie jak termomodernizacja budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia do listopada 2015 roku.

Wartość projektu: 9 990,00 PLN
Wartość dofinansowania: 8 491,50 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl