Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Bestwina - 2015r.Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

 Bestwina, dnia 30.06.2015r.

            Na dzień 30 czerwca 2015r. zakończono projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


 Bestwina, dnia 29.05.2015r.

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

W m-cu maju odbyły  się kursy:

  • "Nowoczesne technologie informacyjne" - celem zajęć było zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera i programu Word, jak również korzystania z Internetu.
  • "Obsługa klienta i techniki sprzedaży wraz z kasą fiskalną".

W obu kursach wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.
Podczas szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz poczęstunki. Kursy odbyły się zgodnie z analizą i diagnozą rynku pracy oraz predyspozycjami uczestników. Celem szkoleń było uzyskanie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz wzrost poziomu usamodzielnienia. Szkolenia zakończyły się egzaminem oraz otrzymaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


 Bestwina, dnia 30.04.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
   
  W miesiącu kwietniu rozpoczęły się pierwsze zajęcia:

  • Trening komunikacji i umiejętności społecznych
  • Indywidualne doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych
  • Wsparcie terapeutyczne/psychologiczne
  • Warsztaty rozwoju osobistego
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem prowadzonych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestników projektu oraz ich motywacji do aktywizacji zawodowej, które dają większe możliwości na rynku pracy.
Podczas spotkań uczestnicy mają zagwarantowane posiłki, objęci są również pomocą i wsparciem GOPS. 
Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.


 Bestwina, dnia 27.03.2015r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy.

Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


 Bestwina, dnia 25.02.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 
 Zakończyła się rekrutacja beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 5 osób tj. 3 kobiety i 2 mężczyzn, natomiast 4 osoby umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu, mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otoczone są wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.
Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.


 Bestwina, dnia 7.01.2015r.

Informacja o naborze do projektu realizowanego przez  GOPS Bestwina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w roku  2015 kontynuuje  projekt pod nazwą: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej czternastu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy w 2015 roku
W ramach projektu w sumie w 2015r. wsparciem  objętych zostanie 5 osób, tj. 3 kobiety i 2 mężczyzn, będą to osoby bezrobotne, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz nie korzystające wcześniej z wsparcia projektów aktywnej integracji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- Podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości uczestniczek i uczestników projektu.
- Podwyższenie statusu zawodowego, edukacyjnego i społecznego kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie.
- Poprawa warunków życia i wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu osób objętych projektem.

W trakcie realizacji projektu organizowane będą:
- warsztaty
- treningi
- usługi wspierające
- kursy zawodowe

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej /dotychczas lub na czas realizacji projektu/. W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium rekrutacji będzie również motywacja do działania.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bestwinie, ul. Szkolna 4 /nr tel. 32/2154637/ do 20 stycznia 2015r.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl