Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Bestwina - 2013r.Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"


           Bestwina, dnia 31.12.2013r.

  
           Na dzień 31.12.2013 roku zakończono realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".


           Bestwina, dnia 30.11.2013r.

           Trwa realizowany projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wsparcia zarówno finansowego jak i uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. Projekt przebiega zgodnie z założonym planem.


Bestwina, dn. 30.10.2013r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
   
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem


           Bestwina, dnia 30.09.2013r.

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
        W m-cu wrześniu zakończył  się kurs zawodowy "Opiekun osób starszych"
oraz odbył się kurs "Specjalista ds. kadr, płac i ZUS’ dla jednej beneficjentki projektu. Podczas szkoleń uczestniczki otrzymały materiały szkoleniowe oraz poczęstunki. Kursy odbyły się zgodnie z analizą i diagnozą rynku pracy oraz predyspozycjami uczestniczek. Celem szkoleń było uzyskanie kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym oraz wzrost poziomu usamodzielnienia. Szkolenia zakończyły się egzaminem oraz otrzymaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności.
Osoby biorące udział w projekcie systemowym nadal objęte są wsparciem finansowym GOPS.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem


           Bestwina, dnia 30.08.2013r.

  
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
        W m-cu sierpniu rozpoczął się pierwszy z organizowanych kursów zawodowych dla trzech uczestniczek projektu "Opiekun osób starszych". Kurs składa się z części teoretycznej
i zajęć praktycznych, które odbywają się w domu pomocy społecznej. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka w późnej starości jak również charakterystykę zawodu opiekuna. Celem kursu jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych w zawodzie opiekuna osób starszych.
Osoby biorące udział w projekcie systemowym nadal objęte są wsparciem finansowym.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem


          Bestwina, dnia 31.07.2013r.

  
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Beneficjenci projektu objęci są pomocą i wsparciem GOPS.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


         Bestwina, dnia 28.06.2013r.

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


        Bestwina, dnia 31.05.2013r.

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
      W miesiącu maju odbyły się ostatnie już  zajęcia z kursu obsługi komputera i Internetu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.
W dalszym ciągu beneficjenci projektu objęci są pomocą i wsparciem GOPS.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


        Bestwina, dnia 30.04.2013r.

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
       W miesiącu kwietniu rozpoczęły się pierwsze zajęcia:
- Warsztaty grupowe - Trening kluczowych umiejętności - w ramach szkolenia uczestnicy przeszli m. in. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- Indywidualne konsultacje z trenerem pracy - spotkania doradcze mające na celu rozpoznanie zainteresowań, ambicji, kwalifikacji, możliwości i umiejętności uczestników, ustalenia ich preferencji zawodowych i potrzeb szkoleniowych
- Warsztaty grupowe - Trening kompetencji i umiejętności społecznych"
- Warsztaty grupowe - Kreowanie wizerunku w poszukiwaniu pracy.
- Warsztaty grupowe - "Akademia poszukiwania pracy" - dzięki informacjom uzyskanym na szkoleniu uczestnicy zdobyli umiejętności niezbędne  do aktywnego poruszania się na rynku pracy
- Kurs obsługi komputera i Internetu - poziom podstawowy.
Projekt przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Podczas spotkań uczestnicy mają zagwarantowane posiłki.


        Bestwina, dnia 29.03.2013r.

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
      Kolejnym etapem realizacji projektu zgodnie z założonym planem było zawarcie kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu, mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otoczone są wsparciem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.


        Bestwina, dnia 28.02.2013r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
  Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu luty  br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 11 osób tj. 8 kobiet i 3 mężczyzn, natomiast 2 osoby umieszczono na liście rezerwowej. W kolejnym etapie planuje się zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu. Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem.


Informacja o naborze do projektu realizowanego przez  GOPS Bestwina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że w roku 2013 kontynuuje dwuletni projekt pod nazwą: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
- Zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez 18 mieszkańców i mieszkanek Gminy Bestwina zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
W ramach projektu aktywizacją zawodową i społeczną objętych zostanie 18 osób, tj. 13 kobiet i 5 mężczyzn, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, nie posiadają  kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy.
W trakcie realizacji projektu organizowane będą:
- warsztaty
- treningi
- usługi wspierające
- kursy zawodowe
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami pomocy społecznej /dotychczas lub na czas realizacji projektu/. W projekcie mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium rekrutacji będzie również motywacja do działania.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bestwinie, ul. Szkolna 4 /nr tel. 32/2154637/ do 31 stycznia 2013r.


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl