Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - BestwinkaRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka"

Opis: Celem projektu jest uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bestwina poprze stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, służącej ochronie walorów przyrodniczych gminy oraz zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych, w tym gminnego ujęcia wody pitnej. W ramach projektu wykonane zostanie 28,5 km sieci głównej i rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z 12 przepompowniami i podłączeniami do budynków. Nowa sieć pozwoli na odprowadzenie nieczystości z ponad 330 nieruchomości sołectwa Bestwinka, co przyniesie za sobą różnorodne korzyści zarówno środowiskowe jak i ogólnospołeczne. Zebrane ścieki odprowadzone będą na nową gminną oczyszczalnię ścieków komunalnych. Wartość inwestycji przekracza 10 mln PLN i jest współfinansowana z EFRR i WFOŚiGW w Katowicach.

Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2008 do stycznia 2012.

Wartość projektu: 10 272 163 PLN
Wartość dofinansowania: 7 368 303 PLN


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl