Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2011-05-13

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych przy ul. Kóski w Kaniowie.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) o godz. 8.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 9 czerwca 2011r. Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości są niezabudowane. Uzbrojenie terenu częściowe (sieć elektryczna i sieć wodociągowa). Położone są w peryferyjnej strefie Kaniowa. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa rozproszona i pola uprawne. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni trwałej.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131  poz. 3258, działki te przeznaczone są  pod:
- północna część działki nr 511/4 o średniej szerokości ok. 1,50m i średniej długości ok. 11m i północna część działki nr 511/6  o średniej szerokości ok. 1,70 m i średniej długości ok. 15m, tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych, symbol urbanistyczny planu KDD
- pozostała część działki nr 511/4 i działki nr 511/6 oraz działka nr 1122/3, tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol urbanistyczny planu MR3.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  przy ul. Młyńskiej w Kaniowie.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad) o godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 9 czerwca 2011r.
Wadium można wnieść w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana. Uzbrojenie terenu podstawowe. Lokalizacja nieruchomości średnia. W sąsiedztwie trakcja kolejowa oraz oczyszczalnia ścieków. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni trwałej.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r.  Nr 131  poz. 3258, działka ta przeznaczona jest  pod:
- wschodnia część działki 801/15 w pasie o średniej szerokości ok. 28m i średniej długości ok. 90m,tereny oczyszczalni ścieków, symbol urbanistyczny planu K
- pozostała część 801/15 , tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. symbol urbanistyczny planu PU.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  w kasie Urzędu Gminy Bestwina  ul. Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16. 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bestwina działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

odwołuje I przetarg ustny nieograniczony

wyznaczony na dzień 15 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie przy ul.Krakowskiej 111 (sala narad) na godz. 12:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej  przy ul. Młyńskiej w Kaniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 801/15 o powierzchni 2,7822 ha.

Wójt Gminy Bestwina zastrzegł w ogłoszeniu z dnia 13 maja 2011 r. możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przyczyną odwołania przetargu jest nieprawidłowy okres podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu.

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl