Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2009-09-04

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Kaniowie w rejonie ul. Rybackiej i ul. Gawlików

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

PLN

Wadium

PLN

1

198/56

0.0173 ha

KA1P/00053592/9

692,-

70,-

2

198/57

0.3727 ha

KA1P/00053592/9

14.908,-

1.490,-

3

229/18

0.0021 ha

KA1P/00053592/9

84,-

10,-

4

229/19

0.2379 ha

KA1P/00053592/9

9.516,-

950,-

5

199/112

0.1392 ha

KA1P/00053899/1

5.568,-

550,-

6

238/23

0.5000 ha

KA1P/00053900/2

20.000,-

2.000,-

7

198/61

0.5088 ha

KA1P/00051657/9

20.352,-

2.050,-

8

198/63

0.9555 ha

KA1P/00051658/6

38.220,-

3.850,-

9

198/65

1.0059 ha

Lwh 486

40.236,-

4.050,-

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2009r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie
ul. Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 198/56  o godz.    8.00
- na działkę nr 198/57  o godz.    8.15
- na działkę nr 229/18  o godz.    8.30
- na działkę nr 229/19  o godz.    8.45
- na działkę nr 199/112  o godz.  9.00
- na działkę nr 238/23  o godz.    9.15
- na działkę nr 198/61  o godz.    9.30
- na działkę nr 198/63  o godz.    9.45
- na działkę nr 198/65  o godz.  10.00

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium do dnia 01.10.2009r. na konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są w miejscowości Kaniów, gminy Bestwina woj. Śląskim w rejonie ulicy Rybackiej i ul. Gawlików. Nieruchomości w przeważającej części stanowią nieużytki. Położone są w zasięgu obszarów zagrożonych powodzią oraz prognozowanych odkształceń terenu. Sąsiedztwo i otoczenie - średnio korzystne.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2005r. Nr 131  poz. 3258, działki te przeznaczone są  pod: - działki: 198/56, 198/57, 229/18, 229/19, 199/112, 238/23, 198/61, 198/63 w całości oraz północna część działki nr 198/65 w pasie o szerokości około 19 m oraz zachodnia część działki w pasie o szerokości od około 3,5m do około 6m
Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych
symbol planu ZE1
- pozostała część działki 198/65
Tereny wód powierzchniowych
symbol planu WS

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej w Bestwinie.

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

PLN

Wadium

PLN

1

89/74+ udział 3 w 89/73

0.0781 ha +

3  w 0.0420 ha

KW 1673 Cz

59.900,-

6.000,-

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2009r. godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 02.10.2009r.
na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Bestwina, gminy Bestwina woj. Śląskim w rejonie ulicy Krakowskiej. Położenie nieruchomości - dobre (dalsza linia zabudowy od ul. Krakowskiej). Sąsiedztwo, otoczenie - średnio korzystne, uzbrojenie sąsiednich terenów podstawowe, możliwość zabudowy bez ograniczeń. Po działce nr 89/74 ustanowiona będzie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela dz. Nr 89/35.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r.  

Nr 131  poz. 3257, działki przeznaczone są pod:
- w całości:
Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług
symbol planu PU.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu w kasie Urzędu Gminy Bestwina  ul.Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowych przetargów udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. (032) 215-77-16.

 


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl