Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2008-08-14

Wójt Gminy Bestwina

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Kaniowie przy ul.Grobel Borowa:

Lp.

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia

w m2/użytek

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

PLN

Wadium

PLN

1

309/2

1140 m2/RIVa i Lz

1915

43.320,-

4.200,-

2

309/3

1031 m2/RIVa

1915

39.178,-

4.100,-

3

309/5

994m2/PsIV i Bi

1915

37.772,-

3.800,-

4

309/6

1017m2/RIVa

1915

38.646,-

4.000,-

5

309/7

1012 m2/RIVa

1915

38.456,-

3.900,-

6

309/8

983 m2/RIVa

1915

37.354,-

3.700,-

7

309/9

1221 m2/RIVa i W

1915

46.398,-

4.300,-


Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2008r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 309/2  o godz.    8.00
- na działkę nr 309/3  o godz.    9.00
- na działkę nr 309/5  o godz.  10.00
- na działkę nr 309/6  o godz.  11.00
- na działkę nr 309/7  o godz.  12.00
- na działkę nr 309/8  o godz.  13.00
- na działkę nr 309/9  o godz.  14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium do dnia 12 września  2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zlokalizowana w centralnej strefie Kaniowa. Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Dostęp do urządzeń komunalnych łatwy. Otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pola uprawne. Sąsiedztwo niepozbawione wpływu przemysłu.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Kaniów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/197/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. 
Nr 131  poz. 3258, działki te przeznaczone są  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol urbanistyczny planu MN1.

oraz

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dworkowej w Bestwince.

Przedmiot sprzedaży:
Nieruchomość oznaczona nr 114/3pb o powierzchni 0,1217 ha, stanowiąca własność Gminy Bestwina, objęta KW Nr 2717 Cz, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach - Dziedzicach,  położona w Bestwince przy ul. Dworkowej.

Cena wywoławcza nieruchomości:   48.680,- zł.
Wadium:        5.000,- zł.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2008r. godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Bestwinie ul.Krakowska 111 (sala narad).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28 luty 2008r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 21 maja 2008r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość nie jest zabudowana, użytkowana obecnie jako ogrodzony przydomowy ogródek, z uprawą roślin ogrodniczych. Lokalizacja nieruchomości przy drodze o średnim nasileniu ruchu samochodowego. Działka położona w sąsiedztwie budynku wielorodzinnego oraz zabudowań gospodarskich (RSP "Przełom" w Kaniowie). W sąsiedztwie przedmiotowej działki (po drugiej stronie ul. Dworkowej), znajduje się czynna ferma drobiu, w której prowadzi się wielkotowarową produkcję.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwinka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  13.06.2005 roku  Nr XXVI/195/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 9 sierpnia 2005r. 
Nr 97  poz. 2651, działka ta przeznaczona jest  pod:
             
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, symbol urbanistyczny planu MU.

oraz

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Bestwinie przy ul.Plebańskiej:

 

Lp.

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia

w m2/użytek

Numer księgi wieczy-stej

Cena wywo-

ławcza

PLN

Wadium

PLN

1

1215/9+udział 1 w 1215/12

1009m2+1/4 z 350m2

731

31.720,-

3.300,-

2

1215/10+udział 1 w 1215/12

992m2+1/4 z 350m2

731

33.200,-

3.400,-

3

1215/11+udział 1 w 1215/12

887m2+1/4 z 350m2

731

25.400,-

2.700,-

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 27 luty 2008r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20 maja 2008r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2008r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 1215/9    o godz.     9.00
- na działkę nr 1215/10  o godz.    10.00
- na działkę nr 1215/11  o godz.    11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości są zlokalizowane w centralnej strefie Bestwiny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, kościoła, cmentarza, placówek handlowych i usługowych oraz punktu usługowego dla rolników. Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów
do działek. Dojazd wewnętrzną drogą nie urządzoną. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem działki oznaczonej nr 1215/9, która (przed zbyciem) zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela
i posiadacza działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1215/1 i 1241.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. 
Nr 131  poz. 3257, działki te przeznaczone są  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol urbanistyczny planu MN3

oraz

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Bestwinie przy ul.Plebańskiej:

Przedmiot sprzedaży:
Nieruchomość oznaczona nr 1214/8 o powierzchni 0,0956 ha, stanowiąca własność Gminy Bestwina, objęta KW Nr 731 Cz, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach - Dziedzicach,  położona w Bestwinie przy ul. Plebańskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości:  30.592,- 
Wadium:       2.900,-

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2008r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy
w Bestwinie ul.Krakowskiej 111 (sala narad).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 17 października 2007r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 27 luty 2008r.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20 maja 2008r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12 września 2008r.
na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina pok.15.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zlokalizowana w centralnej strefie Bestwiny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, kościoła, cmentarza, placówek handlowych i usługowych oraz punktu usługowego dla rolników.
Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów do działek. Dojazd od ulicy Plebańskiej. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r. 
Nr 131  poz. 3257, działka ta przeznaczona jest  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol urbanistyczny planu MN3.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  w kasie Urzędu Gminy Bestwina  ul.Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium (oryginał)
- dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel.215-77-16.


>>> Zarządzenie Nr 137/2008 Wójta Gminy Bestwina z dnia 2008-08-11 <<<

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl