Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

XXXI Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-31

XXXI Sesja Rady Gminy Bestwina - nowe regulacje w gospodarce odpadami

Od 1 marca 2018 roku w życie wejdzie kolejna uchwała Rady Gminy Bestwina dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi. Określa ona zasady i częstotliwość odbierania sprzed posesji różnego rodzaju śmieci a wymuszona jest rozporządzeniem Ministra Środowiska narzucającym gminom sposób segregacji. Jak zaznacza wójt Artur Beniowski, akt prawny został poddany szczegółowym konsultacjom społecznym. Dużej rewolucji nie przewidziano, niemniej nasze śmieci będziemy segregowali nieco dokładniej (nowe "frakcje" odpadów). Szczegóły zostaną podane do wiadomości mieszkańców na przełomie roku 2017 i 2018. Urząd Gminy przygotuje stosowne ulotki.

Na sesji w dniu 30 października radni nie zajmowali się jednak tylko tą kwestią. Trwają zaawansowane prace nad nowym budżetem. Przewiduje się nieznaczny wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych; z kolei dosyć niska subwencja oświatowa według wójta nie wystarcza, by w pełni zadośćuczynić wymaganiom reformy systemu edukacji (dodatkowe przedmioty, nowi nauczyciele).

     

Wójt Artur Beniowski w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej zwrócił uwagę na trwający remont ulicy Janowickiej. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek na budowę ronda przy piekarni. Realizowana jest dalsza wymiana azbestowej sieci wodociągowej, także remont szkoły w Bestwince, zagospodarowywany jest teren przedszkola w Janowicach, sam budynek gmina sukcesywnie doposaża. W następującym po sesji tygodniu zostanie wybrany wykonawca projektu sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach. Odbędzie się nowy przetarg na odbiór odpadów a przetarg na zimowe utrzymanie dróg i chodników już rozstrzygnięto. Zgodnie z harmonogramem postępują prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt brał udział w zebraniach wiejskich, licznych konferencjach, imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.

W ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku gmina udzieliła powiatowi bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą "Beskidzkie Centrum Narciarstwa" w Brennej. Sama wyżej wzmiankowana strategia może skutkować profitami także dla gminy Bestwina - wpisana została do niej rozbudowa infrastruktury wokół Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie. Istnieją realne szanse pozyskania z budżetu państwa środków na wybudowanie mostu na rzece Białej od strony lotniska. Wkomponuje się to w realizację drugiej części obwodnicy okalającej PG SILESIA.

Rada Gminy ustaliła również diety dla sołtysów (przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej, czyli sołectwa). Zaproponowano zróżnicowane kwoty według przelicznika zależnego od ilości mieszkańców. W Bestwinie 800 zł., w Kaniowie 600, w Bestwince i Janowicach po 400.

Osobny blok uchwał miał na celu przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich placówek oświatowych w szkoły ośmioklasowe. W związku z tym na sali sesyjnej obecne były panie dyrektor naszych szkół.

   

Oto wszystkie uchwały podjęte w dniu 30 X 2017 r. przez Radę Gminy Bestwina. Dotyczyły one:

1. Zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
2. Zmiany Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2017.
3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współdziałanie przy realizacji projektu pod nazwą "Beskidzkie Centrum Narciarstwa" w ramach strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku.
4. Zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Bestwina nr XXX/233/2017 z dnia 11 września 2017 r.
5. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2018 roku
6. Określenia na 2018 rok stawek podatku od środków transportowych.
7. Poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
9. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina.
10. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. św. Jana Kantego w Bestwinie.
13. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bestwince w ośmioletnią Szkolę Podstawową w Bestwince
14. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Janowicach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Janowicach.
15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl