Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2008-01-10

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Bestwinie przy ul.Plebańskiej :

Lp.

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia

w m2/użytek

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

PLN

Wadium

PLN

1

1214/6

915 m2/RIVa

731

32.025,-

4.800,-

2

1214/7

900 m2/RIVa

731

31.500,-

4.600,-

3

1214/8

956m2/PsIV i Bi

731

33.460,-

4.400,-

4

1214/10

900 m2/RIVa

731

31.500,-

4.000,-

5

1214/11

903 m2/RIVa

731

31.605,-

3.800,-

6

1214/13

835 m2/RIVa

731

29.225,-

3.700,-

7

1214/15

835 m2/RIVa

731

29.225,-

3.200,-

8

1214/16

835 m2/RIVa

731

29.225,-

3.000,-

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 17 października 2007r.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 luty 2008r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie przy ul.Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 1214/6  o godz.  8.00
- na działkę nr 1214/7  o godz.  8.45
- na działkę nr 1214/8  o godz.  9.30
- na działkę nr 1214/10 o godz.10.15
- na działkę nr 1214/11 o godz.11.00
- na działkę nr 1214/13 o godz.11.45
- na działkę nr 1214/15 o godz.12.30
- na działkę nr 1214/16 o godz.13.15

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 lutego 2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości są zlokalizowane w centralnej strefie Bestwiny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, kościoła, cmentarza, placówek handlowych i usługowych oraz punktu usługowego dla rolników.
Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów do działek. Dojazd od ulicy Plebańskiej lub wewnętrzną drogą nie urządzoną.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r.  Nr 131  poz. 3257, działki te przeznaczone są  pod:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol urbanistyczny planu MN3.

oraz

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Bestwinie przy ul.Plebańskiej:

Lp.

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia

w m2/użytek

Numer księgi wieczy-stej

Cena wywo-

ławcza PLN

Wadium

PLN

1

1215/9+udział 1 w 1215/12

1009m2+1/4 z 350m2

RIVa

731

34.800,-

3.500,-

2

1215/10+udział 1 w 1215/12

992m2+1/4 z 350m2

RIVa

731

36.200,-

3.600,-

3

1215/11+udział 1 w 1215/12

887m2+1/4 z 350m2

RIVa

731

28.100,-

2.800,-

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 luty 2008r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie przy ul.Krakowskiej 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 1215/9    o godz.  14.00
- na działkę nr 1215/10  o godz.  14.45
- na działkę nr 1215/11  o godz.  15.30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 lutego 2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości są zlokalizowane w centralnej strefie Bestwiny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, kościoła, cmentarza, placówek handlowych i usługowych oraz punktu usługowego dla rolników.
Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów do działek. Dojazd wewnętrzną drogą nie urządzoną.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem działki oznaczonej nr 1215/9, która (przed zbyciem) zostanie obciążona służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działek oznaczonych w ewidencji gruntów 1215/1 i 1241.
Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r.  Nr 131  poz. 3257, działki te przeznaczone są  pod:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol urbanistyczny planu MN3.

oraz

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dworkowej w Bestwince.

Przedmiot sprzedaży:
Nieruchomość oznaczona nr 114/3pb o powierzchni 0,1217 ha, stanowiąca własność Gminy Bestwina, objęta KW Nr 2717 Cz, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach - Dziedzicach,  położona w Bestwince przy ul. Dworkowej.
Nieruchomość nie jest zabudowana, użytkowana obecnie jako ogrodzony przydomowy ogródek, z uprawą roślin ogrodniczych. Lokalizacja nieruchomości przy drodze o średnim nasileniu ruchu samochodowego. Działka położona w sąsiedztwie budynku wielorodzinnego oraz zabudowań gospodarskich (RSP "Przełom" w Kaniowie). W sąsiedztwie przedmiotowej działki (po drugiej stronie ul. Dworkowej), znajduje się czynna ferma drobiu, w której prowadzi się wielkotowarową produkcję.

Działka ta w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina przeznaczona jest pod: Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej - symbol urbanistyczny planu: MU.

Cena wywoławcza nieruchomości:   48.680,- zł.
Wadium:        5.000,- zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 luty 2008r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 lutego 2008r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  w kasie Urzędu Gminy Bestwina  ul.Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel.215-77-16.

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl