Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Nasza gmina bez azbestu
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2016-11-25

Nasza gmina bez azbestu

  Słowo azbest pojawia się w ostatnich latach coraz częściej w prasie, mediach czy Internecie. Terminem tym określamy ogół minerałów krzemianowych o włóknistej budowie.

Wyroby azbestowe zaliczane są do najgroźniejszych zanieczyszczeń, a ich włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że mogą  być szkodliwe dla zdrowia - włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

 Na podstawie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 19 czerwca 1997 r., wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

Każdy samorząd w miarę swoich możliwości stara się pomagać mieszkańcom w usuwaniu tych niebezpiecznych wyrobów. Są to spore koszty zważywszy, że składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie naszego kraju jest niewiele, bo 25, a w naszym województwie 2. Również gmina Bestwina już od 2005 roku finansuje z budżetu corocznie usunięcie wyrobów z kilkudziesięciu nieruchomości. Z braku programu usuwania azbestu oraz w jego ramach wykonanej inwentaryzacji możliwe było jedynie finansowanie odbioru i utylizacji azbestu. Koszty demontażu mieszkaniec musiał pokrywać z własnej kieszeni. W latach 2005-2016 z 320 nieruchomości z terenu naszej gminy usunięto  697 ton wyrobów azbestowych na kwotę 273 341,00 złotych. Na tę kwotę składa się dofinansowanie pozyskane z nieistniejącego już Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej w wysokości18 400,00 złotych i budżetu Gminy Bestwina w wysokości 254 941,00 złotych.

W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Bestwina zatwierdzony został Program Usuwania wyrobów zawierających azbest i przeprowadzona została w jego ramach inwentaryzacja. Zewidencjonowane zostały 204 posesje,  na których  zlokalizowano wyroby azbestowe o wadze około 375 ton. Wykonanie programu  było warunkiem dla pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, o które gmina chce zabiegać już od  następnego roku.
Zasady i warunki  składania  wniosków  na rok następny określone zostały w regulaminie zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina  i dostępne są wraz z obowiązującymi drukami na naszej stronie internetowej www.bestwina.pl w zakładce  system gospodarki odpadami komunalnymi oraz w urzędzie gminy - pokój nr 15. Termin składania wniosków  na 2017 rok upływa z dniem 28 lutego 2017 roku. Wszystkie wnioski złożone po tym terminie mogą liczyć na finansowanie dopiero w 2018 roku.

Bożena Stankiewicz


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl