Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Sprzedaż nieruchomości
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2015-10-01

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonej przy ul. Grobel Borowa w Kaniowie.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 2672/1 o godz. 8.30
- na działkę nr 2672/2 o godz. 8.45
- na działkę nr 2672/3 o godz. 9.00
- na działkę nr 2672/4  o godz. 9.15
- na działkę nr 2672/5  o godz. 9.30
- na działkę nr 2672/6  o godz. 9.45
- na działkę nr 2672/7  o godz. 10.00
- na działkę nr 2672/8  o godz. 10.15
- na działkę nr 2672/9  o godz. 10.30
- na działkę nr 2672/10  o godz. 10.45
- na działkę nr 2672/11  o godz. 11.00
- na działkę nr 2672/12  o godz. 11.15
- na działkę nr 2672/13  o godz. 11.30
- na działkę nr 2672/16  o godz. 11.45
- na działkę nr 309/3 o godz. 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 listopada 2015r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi własność Gminy Bestwina i jest zlokalizowana w centralnej strefie Kaniowa. Teren jest nieuzbrojony, istnieje możliwość podłączenia się do sieci istniejącej infrastruktury technicznej. Otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Działki są niezabudowane  i posiadają dostęp do drogi gminnej bezpośredni lub przez działki nr 2672/17 i 309/4 stanowiące własność Gminy Bestwina.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. Nr XL/293/10 (załącznik do uchwały Nr 1/3) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2010r. Nr 119 poz. 1917 oraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013r. Nr XXXI/245/2013 (załącznik do uchwały Nr 1.7) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2013r. poz. 4766, działki przeznaczone są pod:
Dz. 2672/1
- Tereny zieleni chronionej i tereny rolne o funkcjach ekologicznych, symbol planu 04.3 ZE1
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu  04.4 MN1
Dz. 2672/2, 2672/3, 2672/4, 2672/5, 2672/6, 2672/9, 2672/10, 2672/11, 2672/12, 2672/13,   309/3
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu 04.4 MN1
Dz. 2672/7, 2672/8, 2672/16:
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu 04.4 MN1
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, symbol planu 4.4 MN1.

POŁOŻENIE

położenie działek oraz uzbrojenie

(kliknij aby powiększyć)

 


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, położonej w Janowicach przy ul. Miodowej (obręb Janowice).

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Bestwinie ul. Krakowska 111 (sala narad) w następujących przedziałach czasowych:

- na działkę nr 228/4 o godz. 13.00
- na działkę nr 228/5  o godz. 13.15
- na działkę nr 228/6 o godz. 13.30
- na działkę nr 228/7  o godz. 13.45
- na działkę nr 228/8 o godz. 14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 listopada 2015r. Wadium można wnieść przelewem na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Banku Spółdzielczego Bestwina. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bestwina i jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, znajduje się na terenie słabo zurbanizowanym. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Miodowej przez działki nr 228/9 i 1595/3  stanowiące własność Gminy Bestwina. W południowej części działki nr 228/8 stoi betonowy słup energetyczny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2005r. Nr XXVI/194/2005 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2005r. Nr 97 poz. 2650 oraz zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Janowice w gminie Bestwina, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 maja 2010r. Nr XL/292/10 (załącznik do uchwały Nr 1/5) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2010r. Nr 120 poz. 1919, działki przeznaczone są pod:

Dz. 228/4, dz. 228/5

  • Tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych, symbol planu KDD,
  • Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu 03.1MR3.

Dz. 228/6, dz. 228/7, dz. 228/8

  • Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu 03.1MR3.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  przelewem na wskazane konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

POŁOŻENIE

                      

położenie działek                                           uzbrojenie

(kliknij aby powiększyć)

 


INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej:
-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380).

Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel. 32 215-77-16.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl