Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wywiad z Wójtem
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2013-12-06

Wójt Artur Beniowski: wiele za nami, jeszcze więcej przed nami

Minął już drugi, a pierwszy pełny rok Pana kadencji. Tak jak przed rokiem możemy stwierdzić, że gmina Bestwina podobnie jak i inne jednostki samorządowe zmaga się z kryzysem. Inwestycje jednak są realizowane. Na ile w obecnej sytuacji jest możliwe takie zbilansowanie dochodów i wydatków, aby równocześnie zadbać o oszczędności i o rozwój gminy?

 Jeśli chodzi o budżet - myślę zwłaszcza o dochodach gminy - szukanie środków było i jest niełatwym zadaniem. Samorządy opierają bowiem projekty budżetów na podstawie prognoz Ministra Finansów. Niestety w większości przypadków, w naszej gminie również, prognozy te nie realizują się tak, jak zostały zaplanowane i na chwilę obecną mamy ok. 800 000 zł. straty. Jest to dla naszego niewielkiego budżetu pokaźny, bo prawie dziesięcioprocentowy uszczerbek. Trzeba więc zadawać sobie pytania - jakie inwestycje wykonać, z jakimi się wstrzymać - i są to dylematy przed którymi stajemy na co dzień. Dzięki pracy urzędników oraz zrozumieniu Radnych gminy Bestwina koniecznych przesunięć w budżecie dokonujemy na bieżąco. Dochody i wydatki bilansujemy cały czas, ale jeszcze raz z całą mocą mówię - to bardzo trudne w obecnych czasach

Z jakiego rodzaju wpływami do budżetu gmina wiąże największe nadzieje? Które wydatki można by sensownie ograniczyć? Czy wypuszczenie gminnych obligacji jest dobrym rozwiązaniem?

 Zacznijmy od obligacji. Zawsze można postawić sobie pytania: Czy inwestujemy? A jeżeli tak, to z jakich źródeł? Źródła te dzielimy na dochody własne, zresztą relatywnie niewielkie, tzw. wkład własny, czyli środki albo z kredytów albo z obligacji i środki zewnętrzne (unijne, marszałkowskie itp.). Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej i możliwości emisji obligacji, uzyskaniu pozytywnej opinii RIO okazało się, że gmina Bestwina może obligacje wyemitować. Wybraliśmy więc firmę, która przygotowała program emisji, mamy już także podpisaną umowę z bankiem PKO BP, będącym gwarantem naszych obligacji. Przyglądając się obiektywnie trzeba powiedzieć, że obligacje są co najmniej o kilka procent korzystniejsze od zwykłego kredytu inwestycyjnego! Podkreślam i przypominam że obligacje będą wykorzystywane jako wkład własny do zadań inwestycyjnych, czyli nie na zadania tzw. bieżący ani tym bardziej na konsumpcję. Będą także częściowo przeznaczone na spłatę najmniej dla gminy korzystnych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

 Największymi wpływami do budżetu są podatki dochodowe  - PIT, CIT oraz wpływy z działalności gospodarczej na terenie naszej gminy. Z nimi wiążemy największe nadzieje. Na skutek kryzysu, jak już powiedziałem, dochody nie realizują się według prognoz i limitujemy poziom wydatków do niezbędnych i najbardziej koniecznych. Dotyczy to nie tylko funkcjonowania Urzędu, ale także jednostek pomocniczych, szkół, przedszkoli, jednostek kultury itd. Wydatki w poszczególnych jednostkach muszą zostać na poziomie roku bieżącego. Odbyłem wiele rozmów z dyrektorami czy kierownikami, wspólnie staramy się wypracować jak najlepszą finansowo strategię gminy na rok 2014 i lata kolejne.

Jak wygląda współpraca Urzędu Gminy z przedsiębiorcami? Na naszym terenie działa Park Techniki Lotniczej, fedrowanie rozpocznie PG "Silesia". Jakie wymierne korzyści mamy z obecności tychże firm w gminie Bestwina?

 Park Techniki Lotniczej funkcjonuje w gminie Bestwina od kilku lat. W tej chwili w Kaniowie stoi już pięć wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych, z których do gminy wpływa podatek i to oczywiście cieszy. Mamy nadzieję, że Park będzie inwestował w dalszym ciągu na terenie gminy Bestwina. Gmina na pewno nie będzie stawiać żadnych przeszkód w tym zakresie. Oczywiście wszystkie nasze posunięcia muszą być zgodne z odpowiednimi ustawami - zwłaszcza z ustawą o finansach publicznych jednostek samorządu terytorialnego - i obowiązującym prawem.
 Rozpoczęcie wydobycia przez PG "Silesia" jest planowane na przełom stycznia i lutego i jeżeli kopalnia faktycznie ruszy, wówczas będziemy mogli mówić o jakichkolwiek wpływach. Ale poza kwestią czysto finansową spotkamy się tutaj z problemem występowania szkód górniczych. Obecne technologie pozwalają co prawda na ich zminimalizowanie, lecz tak czy owak taka ewentualność się pojawi. Musimy zatem patrzeć wielowymiarowo, na plusy i minusy działalności przedsiębiorstw.

Przejdźmy do inwestycji. Najbardziej widoczne są niewątpliwie drogi, bo po nich poruszamy się uczęszczając do szkół, czy jadąc do pracy. W ostatnim czasie obserwowaliśmy remont dróg powiatowych w Kaniowie i w Janowicach, ale na zebraniach wiejskich słyszeliśmy zapewnienia dotyczące innych ulic. Czy można prosić o rozwinięcie tego tematu?

W ostatnich latach na terenie gminy remontowane były głównie drogi powiatowe. Ma to związek z tym, że od kilku kadencji polityka pana Starosty idzie w kierunku partycypowania w kosztach - powiat wykonuje tę drogę, do której samorząd lokalny dopłaci 50%.  Zważywszy na to, że innej możliwości finansowania tych inwestycji nie ma, stajemy przed dylematem: albo szukamy  naszego wkładu, albo od wykonywania drogi odstępujemy, z pełną świadomością, że następna szansa może się nie powtórzyć. Mając taki wybór, dzięki zrozumieniu Rady Gminy zawsze staramy się ten 50% wkład znaleźć.
Faktycznie, w roku 2013 został wykonany w Kaniowie ciąg ulic Krzywolaków i Czechowickiej, w Janowicach ul. Janowicka (liczę że zostanie dokończona do ul. Krakowskiej), a w Bestwinie nakładka asfaltowa na ul. Szkolnej sfinansowana ze środków powodziowych Starostwa. Jeśli więc chodzi o stan głównych dróg powiatowych, nie ma powodów do wstydu. Mam nadzieję, że jak zapowiadałem na zebraniach wiejskich do realizacji w przyszłym roku wejdzie ul. Krakowska (do "Piekarni"). To główny, można by powiedzieć reprezentacyjny ciąg komunikacyjny w Bestwinie, przebiega obok Urzędu i najważniejszych budynków użyteczności publicznej. Jej remont to kwestia strategiczna. Jesteśmy przygotowani na udział w kosztach, mając świadomość, że robimy to dla naszych mieszkańców. Oczywiście nie zapominamy o pozostałych drogach powiatowych i gminnych na naszym terenie.

       

ulice Czechowicka i Krzywolaków w Kaniowie

W 2014 roku realizowany będzie kolejny etap budowy kanalizacji. Jest to zadanie potrzebne, choć nie zawsze dostrzegane, z uwagi na jego małą nośność medialną. Jakie problemy mieszkańców pomoże rozwiązać jego dokończenie?

 Zadanie dostrzegalne oczywiście jest, ale - jak popularnie mówimy - inwestycja idzie "w ziemię" i nie ma jej wizualnego efektu, jednak generuje koszty finansowe. Nasi mieszkańcy też będą musieli je ponieść, ponieważ dotychczas płacili jedynie za wodę, a teraz dojdą jeszcze opłaty za ścieki. Uważam jednak, że opłaty to "mniejsze zło" w tej inwestycji. Gospodarka wodno - ściekowa była i jest u nas bardzo ważna, cieszę się bardzo, że pozyskaliśmy kolejne środki na to zadanie i możemy je kontynuować. Do końca września planowane jest skanalizowanie północnej części Bestwiny, od granic z Bestwinką do wysokości ul. Krakowskiej. Środki pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jako pożyczkę umarzalną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trzecim elementem finansowania będą środki własne Gminy.
 Jakie problemy zostaną rozwiązane? Ścieki nie będą odprowadzane do rowów i drenów. Kolejny obszar gminy będzie można nazwać "ekologicznym", estetycznym i przyjaznym do życia. Żyjemy w XXI wieku, więc kanalizacja i dobra jakość wody powinny być rzeczami oczywistymi.

Remontu domagają się różne obiekty użyteczności publicznej. Nowe otoczenie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie jest udogodnieniem dla pacjentów, lecz swoje - niebezzasadne wnioski - zgłaszają na przykład dyrektorzy szkół lub prezesi OSP pragnący docieplić czy wyremontować swoje placówki. O czym Urząd Gminy myśli w pierwszej kolejności?

 Część z tych remontów została już wykonana, ale wiele jest do zrobienia jeszcze przed nami. Rozdanie unijne w latach 2014 - 2020 będzie na pewno w jakiejś mierze nastawione na tego typu działania. Województwo śląskie jest podzielone na tzw. subregiony - gmina Bestwina znajduje się w subregionie południowym, pieniądze z subregionów zakładają cele, o których mowa w pytaniu. Myślimy w pierwszej kolejności o Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince, który, choć stosunkowo młody - generuje duże koszty energii, przede wszystkim gazowej. Następnie będziemy chcieli zmodernizować budynek w Bestwinie, w którym znajduje się przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna. W latach przyszłych do remontów przewiduję również budynek OSP w Bestwince i "stare przedszkole" w Janowicach.

 W kwietniu oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną w Kaniowie - to w dużej części zaspokaja zapotrzebowanie mieszkańców na obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Ale pojawiają się głosy, że dużej sali brakuje w Janowicach. Uważa Pan, że i w tym sołectwie przy szkole będzie można w dobrych warunkach pograć w piłkę nożną czy siatkówkę?

 Bardzo cieszę się, że w naszej gminie powstała pełnowymiarowa sala sportowa. Jak już to podkreślałem, obiekt zlokalizowany jest w Kaniowie, jednak budowany był z myślą o całej naszej społeczności i sądzę że w dobie powszechności samochodów, kiedy to dojazd z jednego sołectwa do drugiego zajmuje kilka minut, dostęp do sali nie powinien być problemem. Jest wykorzystywana cały czas przez uczniów, kluby sportowe i osoby indywidualne.
 Temat sali w Janowicach pojawia się od dawna i jestem zwolennikiem jej powstania. Nie musi być koniecznie tak duża jak w Kaniowie, ale powinna ona zapewnić możliwość komfortowego i profesjonalnego uprawnienia sportu. Nie daje tego niestety mała salka, którą obecnie dysponuje szkoła. Będę robił wszystko, by w przyszłym roku powstał projekt budowy sali w Janowicach, a w latach kolejnych rozpoczęła się jego realizacja.

       

  

Otoczenie Ośrodka Zdrowia w Bestwinie

Kolejne pytanie o obiekt sportowy. Cieszymy się Gminnym Ośrodkiem Sportów Wodnych i Rekreacji, jednak w miesiącach letnich jest on dość zatłoczony i mieszkańcy oraz goście uskarżali się na problemy z parkowaniem. Czy w nadchodzącym roku ich unikniemy?

 Zapewne tych problemów w całości nie unikniemy. Przynajmniej dopóki ośrodek będzie darmowy, co wynika z tzw. trwałości projektu dofinansowanego przez UE, chętnych na spędzanie czasu na "Żwirowni" będzie dużo. Nie tylko z naszej gminy, ale i z gmin ościennych, m.in. Czechowic - Dziedzic, Bielska - Białej, gmin powiatu oświęcimskiego. Będziemy jednak robili wszystko, by udostępniać jak najwięcej miejsc parkingowych. Jesteśmy po rozmowach z nowym właścicielem terenu przyległego - właściciel udostępnił teren jako parking i to w jakiejś mierze pomaga w rozładowaniu tłoku. Jednak daleko jeszcze do optymalnego uporania się z tą niedogodnością.

Jak ocenia Pan funkcjonowanie tzw. ustawy "śmieciowej" w Gminie Bestwina?

  Od 1 lipca funkcjonuje w kraju, a więc również w naszej gminie tzw. ustawa "śmieciowa".  Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy nowy system sprawdza się całkiem nieźle. Ilość złożonych deklaracji w większości pokrywa się z wpłatami za wywóz odpadów komunalnych. Są oczywiście sytuacje, gdy musimy wzywać mieszkańców do uiszczenia opłaty - zatem nie ma jakiejś euforii, ale dążymy do tego by płatność za wywóz odpadów była stuprocentowa. Dobrze również układa się współpraca z firmą Operatus, która odbiera od nas odpady komunalne. Jeżeli pojawiłby się jakieś uchybienia proszę je niezwłocznie zgłaszać do pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za to zadanie.

 We wrześniu gościł Pan na otwarciu Domu Stałego Pobytu stowarzyszenia "Razem" przy ul. Gen. Sikorskiego. Jak wygląda współpraca gminy z tym stowarzyszeniem i innymi organizacjami mającymi na celu pomoc niepełnosprawnym, chorym i najuboższym?

 Rozwiązania prawne takie, jakie teraz mamy, nie pozostawiają samorządom wielkiego pola manewru w tym względzie. Na spotkaniach w Stowarzyszeniu, gdzie byli obecni m.in. parlamentarzyści zwracałem uwagę, że przepisy pozwalające gminom wspierać organizacje takie jak "Razem" powinny zostać zmienione. Ośrodki takie ze swej istoty nie są nastawione na dochód - pomagają ludziom najbardziej potrzebującym, widzimy sami, jakiego wysiłku wymaga praca osób zaangażowanych, czy to w prace budowlane czy pozyskiwanie sponsorów. Cieszę się, że taka placówka u nas powstała i choć koszty jej utrzymania są spore, to możemy włączyć się w pomoc choćby poprzez organizację imprez podczas których zbierane są tzw. "wolne datki" - przykładem był świąteczny koncert kolęd. Chylę głowę przed ludźmi działającymi w "Razem" i innych stowarzyszeniach, że podjęli się tak trudnej i pewnie nigdy - po ludzku mówiąc - nie zapłaconej do końca pracy.

 W życiu gminy stałe miejsce zajmuje kultura i nasze placówki działają na tym polu w bardzo różny sposób. W 2013 roku pojawiło się kilka nowych inicjatyw - choćby wspólne, gminne dożynki, gra terenowa itp. Wysoką frekwencję odnotowały imprezy cykliczne - Święto Gminy albo Święto Karpia Polskiego. A jak Pan ocenia nasze życie społeczno - kulturalne?

 Życie kulturalne w naszej gminie oceniam bardzo wysoko. To nie tylko moja ocena, bo to samo mówią mieszkańcy i goście przybywający z nieraz dalekich okolic. Właściwie przez cały czas w naszych placówkach kulturalno - oświatowych i sportowych coś ciekawego się dzieje. Można sprawdzić to wchodząc na strony internetowe i czytając "Magazyn Gminny". Nie spotkałem się z kimś, kto by powiedział, że jakakolwiek impreza w gminie Bestwina była na "średnim" lub "słabym" poziomie.
 W stały kalendarz imprez wpisało się Święto Gminy, Rewia Orkiestr Dętych, Święto Karpia Polskiego, Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, Janowicki Piknik Rodzinny, Rajd Rowerowy i inne. Ten kalendarz można zapełniać dalej. Dożynki, które odbyły się we wrześniu w Bestwince mogą integrować mieszkańców wszystkich czterech naszych sołectw. W przyszłym roku zapraszam wszystkich rolników i osoby, którym bliska jest ich praca na uroczystość dożynkową do Bestwiny. Scentralizowanie tego typu imprez jest lepsze niż dotychczasowe "rozdrobnienie".
 Oprócz typowych imprez, godna uwagi jest działalność bieżąca kulturalna. Jestem pełen uznania dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, posiada ono bogatą ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, różnorakie sekcje, przy CKSiR działa Muzeum im. ks. Z. Bubaka, Zespół Regionalny i Orkiestra Dęta. Centrum organizuje turnieje, konkursy, zajęcia podczas ferii. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
 Nie zapominam o Gminnej Bibliotece Publicznej, która dzięki pani dyrektor Teresie Lewczak i pracownikom jest placówką wyróżniającą się na tle innych jednostek w powiecie, województwie i całym kraju. Osoby zapraszane na spotkania to "najwyższa półka" i całe spektrum tematyczne - pisarze, dziennikarze, aktorzy, podróżnicy. Również działające na terenie gminy organizacje i stowarzyszenia włączają się w organizację życia kulturalnego wykazując wiele dobrych inicjatyw.

 Zbliżają się wybory samorządowe. Jest to czas rozliczeń i oceny wójta i radnych przez mieszkańców. Czy możemy mieć pewność, że złożone obietnice są realne i mają pokrycie w rzeczywistości?

 W przyszłym roku o tej porze będziemy już najprawdopodobniej po wyborach. Poddam się więc pod ocenę mieszkańców z cała pokorą i już teraz deklaruję, że będę ubiegał się o reelekcję. Wiem, że pewnie zawsze można było zrobić więcej i lepiej, inaczej, ale nikt nie jest nieomylny. Jednakże uważam, że polityka Urzędu Gminy idzie w dobrym kierunku. Codziennie zerkam na założenia wypisane w mojej ulotce wyborczej i mogę spojrzeć śmiało w lustro, że obietnice te nie zostały bez pokrycia. Wierzę, że zostanie to zauważone i docenione.

Rozmawiał: Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl