Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zasady i Harmonogramy
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2013-07-01


1 lipca - poniedziałek
wchodzimy w system gospodarowania odpadami komunalnymi z hasłem
"Segregacja się opłaca"


Skutkiem zmiany ustawy oraz w oparciu o uchwały opisujące system, podjęte przez Radę Gminy Bestwina, obowiązują zasady zbierania, odbierania i gospodarowania śmieciami. Dotyczą one wszystkich właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców odbierających i transportujących odpady  oraz prowadzących zakłady ich przetwarzania.

W naszej gminie System będzie realizowany dwutorowo, skutkiem:

1. Deklaracji złożonej w urzędzie Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady, wybranym w drodze przetargu jest

P.H.U OPERATUS Marian Krajewski
ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała

Usługę realizować będzie wg zasad przestawionych w dwóch ulotkach kolportowanych przez Gminę ( ulotka 1 - ulotka 2 ) i uzgodnionego harmonogramu ( Harmonogramy dla segregujących - Harmonogramy dla niesegregujących ) z podziałem terenu gminy na 16 sektorów. Dostarczane na każdą nieruchomość ponadto osiągalne na www.bestwina.pl zakładka Ładna Gmina Bestwina.

2. Umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Umowę tą właścicielem nieruchomości obowiązany jest zawrzeć z przedsiębiorcą posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr znajduje się na www.bestwina.pl zakładka ochrona środowiska.

Poprawność gospodarowania będzie znajdować odbicie w osiąganych poziomach recyklingu i ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.  Ustawa z biegiem lat określa je restrykcyjniej. Dlatego ważne jest abyśmy wspólnie podjęli trud właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl